Управляващо дружество "Актива Асет Мениджмънт" АД уведомява притежателите на дялове и инвеститорите, че на 27.03.2015 г. е представило на КФН годишните отчети за 2014 г. на Договорен фонд „Актива Балансиран фонд” и Договорен фонд „Актива Високодоходен фонд”. Отчетите са на разположение на адрес: гр. София, бул. „Христофор Колумб” № 43, ет. 5 всеки работен ден от 09.00 до 17.00 часа и на адрес: www.activabg.com .