УД "Актива Асет Мeниджмънт" в изпълнение на разпоредбата на чл. 72, ал. 1, т. 2 от Наредба № 44 от 20 октомври 2011 г. за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества представя на обществеността шестмечни отчети за периода 01.01.2013 г. - 30.06.2013 г. на управляваните от него договорните фондове "Актива Високодоходен Фонд" и "Актива Балансиран Фонд".