Договорните фондове на УД „Актива Асет Мениджмънт“ отбелязоха увеличение с над 20% на нетната стойност на активите до 6 милиона лева през последните няколко седмици.

Договорен фонд „Актива Високодоходен Фонд“ премина границата от 3 милиона лева нетна стойност на активите.

Интересът към инвестиции в балансирани и високодоходни схеми от страна на нашите клиенти в периода преди края на отпуските е показателен за повишаващата се атрактивност на взаимните колективни схеми в сравнение с понижаващите се лихви по алтернативни инструменти за инвестиране.