Управляващо дружество „Актива Асет Мениджмънт“ АД уведомява, че съгласно взети решения на проведено извънредно общо събрание на акционерите на 12.08.2013 г. и след извършени вписвания по партидата на дружеството в търговския регистър като член на Съвета на директорите е освободен Ивайло Евгениев Йорданов, а за нов член и председател на Съдета на директорите е избран Иван Константинов Овчаров.