News
16
November ‘18

Нови такси за управление

С решение № 1061- ДФ от  15.11.2018г. и решение №1062- ДФ от 15.11.2018г. КФН издаде одобрение на УД "Актива Асет Мениджмънт" АД на промяна в Правилата на  ДФ Актива Балансиран фонд  и ДФ Актива Високодоходен фонд.  Считано от 15.11.2018г., таксата за управление, която ДФ Актива Балансиран фонд заплаща на УД "Актива Асет Мениджмънт" АД  се намалавя от 4.5% на 3%, съответно – таксата за управление, дължима от  ДФ Актива Високодоходен фонд - от 5% на 3%. Актуалните проспекти може да намерите в сайта ни.

- see more - close
12
May ‘15

Промяна в Съвета на директорите

(Български) Управляващо дружество „Актива Асет Мениджмънт“ АД уведомява, че съгласно взети решения на проведено общо събрание на акционерите на 09.04.2015 г. и след извършени вписвания по партидата на дружеството на 11.05.2015 г. в търговския регистър като членове на Съвета на директорите на мястото на Христо Цанев Христов и Иван Константинов Овчаров са вписани Тома Манолов Каврошилов и Павел Николаевич Николов.

- see more - close
30
March ‘15

(Български) Годишни финансови отчети за 2014 год.

(Български)

Управляващо дружество "Актива Асет Мениджмънт" АД уведомява притежателите на дялове и инвеститорите, че на 27.03.2015 г. е представило на КФН годишните отчети за 2014 г. на Договорен фонд „Актива Балансиран фонд” и Договорен фонд „Актива Високодоходен фонд”. Отчетите са на разположение на адрес: гр. София, бул. „Христофор Колумб” № 43, ет. 5 всеки работен ден от 09.00 до 17.00 часа и на адрес: www.activabg.com .

- see more - close
25
April ‘14

(Български) Промяна в Общите правила и Правилата за оценка на портфейла и определяне на НСА

(Български)

1. Комисията за финансов надзор с Решение № 422-ДФ/24.04.2014 г. и Решение № 421-ДФ/24.04.2014 г. издаде одобрение на Управляващо дружество "Актива Асет Мениджмънт" АД за промяна в Правилата, съответно на управляваните Договорен фонд "Актива Високодоходен Фонд" и Договорен фонд "Актива Балансиран Фонд".
2. Комисията за финансов надзор с Решение № 424-ДФ/24.04.2014 г. и Решение № 423-ДФ/24.04.2014 г. издаде одобрение на Управляващо дружество "Актива Асет Мениджмънт" АД за промяна в Правилата за оценка на портфейла и определяне нетната стойност на активите, съответно на управляваните Договорен фонд "Актива Високодоходен Фонд" и Договорен фонд "Актива Балансиран Фонд".

- see more - close
31
March ‘14

(Български) Прекратяване на регистрацията на финансови инструменти

(Български)

Управляващо дружество "Актива Асет Мениджмънт" АД уведомява притежателите на дялове и инвеститорите, че считано от 01.04.2014 г. се прекратява регистрацията на Сегмент за колективни инвестиционни схеми на емисиите дялове, издадени от Договорен фонд „ Актива Балансиран Фонд“ с борсов код (4OFB) и на Договорен фонд "Актива Високодоходен Фонд" с борсов код (4OFA) на Българска фондова борса София.

- see more - close
19
March ‘14

(Български) Годишни финансови отчети за 2013 г.

(Български)

Управляващо дружество "Актива Асет Мениджмънт" АД уведомява притежателите на дялове и инвеститорите, че на 19.03.2014 г. е представило на КФН годишните отчети за 2013 г. на Договорен фонд „Актива Балансиран фонд” и Договорен фонд „Актива Високодоходен фонд”. Отчетите са на разположение на адрес: гр. София, бул. „Христофор Колумб” № 43, ет. 5 всеки работен ден от 09.00 до 17.00 часа и на адрес: www.activabg.com .

- see more - close
02
September ‘13

Промяна в Съвета на директорите

Управляващо дружество „Актива Асет Мениджмънт“ АД уведомява, че съгласно взети решения на проведено извънредно общо събрание на акционерите на 12.08.2013 г. и след извършени вписвания по партидата на дружеството в търговския регистър като член на Съвета на директорите е освободен Ивайло Евгениев Йорданов, а за нов член и председател на Съдета на директорите е избран Иван Константинов Овчаров.

- see more - close
22
August ‘13

Договорните фондове на УД „Актива Асет Мениджмънт“ отбелязоха ръст

Договорните фондове на УД „Актива Асет Мениджмънт“ отбелязоха увеличение с над 20% на нетната стойност на активите до 6 милиона лева през последните няколко седмици.

Договорен фонд „Актива Високодоходен Фонд“ премина границата от 3 милиона лева нетна стойност на активите.

Интересът към инвестиции в балансирани и високодоходни схеми от страна на нашите клиенти в периода преди края на отпуските е показателен за повишаващата се атрактивност на взаимните колективни схеми в сравнение с понижаващите се лихви по алтернативни инструменти за инвестиране.

- see more - close
09
July ‘13

Шестмесечни финансови отчети към 30.06.2013 г.

УД "Актива Асет Мeниджмънт" в изпълнение на разпоредбата на чл. 72, ал. 1, т. 2 от Наредба № 44 от 20 октомври 2011 г. за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества представя на обществеността шестмечни отчети за периода 01.01.2013 г. - 30.06.2013 г. на управляваните от него договорните фондове "Актива Високодоходен Фонд" и "Актива Балансиран Фонд".

- see more - close
1 2 3Attention!
We would like to warn you that the previous results of the fund do not necessarily have any relation with the future results, and the value of the investment and profit might decrease. There is a risk that investors might not be able to recover all of the invested funds. The investments in the fund are not secured by a guarantee fund created by the government or by any other type of guarantee.