News
15
May ‘13

Актива Асет Мениджмънт взе участие във форума "Шумът на парите"

На 14/15 май 2013 г. в София се състоя финансовият форум на годината "Шумът на парите", като събитието се организира със съдействието на Актива Асет Мениджмънт.

"Шумът на парите" ще събере едни от най-големите експерти в България в областта на капиталовия пазар, банковия и застрахователни сектори и управлението на активи. Предвидени са четири основни панела – "Капиталов пазар", "Взаимни фондове", "Банки" и "Застраховане".

В панел "Взаимни фондове" Актива Асет Мениджмънт ще бъде представена от Иван Овчаров, Прокурист в дружеството.

- see more - close
10
April ‘13

Промяна в Общите правила и Правилата за оценка на портфейла и определяне

1. Комисията за финансов надзор с Решение № 261-ДФ/09.04.2013 г. и Решение № 262-ДФ/09.04.2013 г. издаде одобрение на Управляващо дружество ""Актива Асет Мениджмънт"" АД за промяна в Правилата, съответно на управляваните Договорен фонд ""Актива Високодоходен Фонд"" и Договорен фонд ""Актива Балансиран Фонд"".
2. Комисията за финансов надзор с Решение № 263-ДФ/09.04.2013 г. и Решение № 264-ДФ/09.04.2013 г. издаде одобрение на Управляващо дружество ""Актива Асет Мениджмънт"" АД за промяна в Правилата за оценка на портфейла и определяне нетната стойност на активите, съответно на управляваните Договорен фонд ""Актива Високодоходен Фонд"" и Договорен фонд ""Актива Балансиран Фонд""."

- see more - close
26
March ‘13

Промяна в Правилата за оценка и управление на риска

Комисията за финансов надзор с Решение № 207-ДФ/26.03.2013 г. и Решение № 208-ДФ/26.03.2013 г. издаде одобрение на Управляващо дружество "Актива Асет Мениджмънт" АД за промяна в Правилата за оценка и управление на риска, съответно на управляваните Договорен фонд "Актива Високодоходен Фонд" и Договорен фонд "Актива Балансиран Фонд".

- see more - close
13
March ‘13

Представяне на Годишния отчет за 2012 г.

В изпълнение на изискването по чл. 72, ал. 1, т. 1 от Наредба 44 от 20 октомври 2011 г. за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества УД "Актива Асет Мениджмънт" АД представя на обществеността годишен отчет.

С годишния отчет може да се запознаете тук.

- see more - close
22
October ‘12

Промяна в Общите правила и Правилата за оценка на портфейла и определяне нетната стойност на активите на ДФ Актива Балансиран фонд и ДФ Актива Високодоходен фонд

1. Комисията за финансов надзор с Решение № 1022-ДФ/19.10.2012 г. и Решение № 1023-ДФ/19.10.2012 г. издаде одобрение на Управляващо дружество ""Актива Асет Мениджмънт"" АД за промяна в Правилата, съответно на управляваните Договорен фонд ""Актива Високодоходен Фонд"" и Договорен фонд ""Актива Балансиран Фонд"".
2. Комисията за финансов надзор с Решение № 1024-ДФ/19.10.2012 г. и Решение № 1025-ДФ/19.10.2012 г. издаде одобрение на Управляващо дружество ""Актива Асет Мениджмънт"" АД за промяна в Правилата за оценка на портфейла и определяне нетната стойност на активите, съответно на управляваните Договорен фонд ""Актива Високодоходен Фонд"" и Договорен фонд ""Актива Балансиран Фонд""."

- see more - close
12
September ‘12

Сключен е нов договор с ИП "Евро-Финанс" АД

УД "Актива Асет Мениджмънт" сключи договор с инвестиционен посредник "Евро-финанс" АД за изпълнение на инвестиционните нареждания на управляващото дружество за сключване на сделки с финансови инструменти за сметка на организираните и управлявани от него договорни фондове "Актива Високодоходен Фонд" и "Актива Балансиран Фонд".

- see more - close
11
September ‘12

Възобновяване на емитирането и обратното изкупуване на дялове

В изпълнение на разпоредба на чл. 22, ал. 3 и ал. 4, изр. 2 от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и други предприятия за колективно инвестиране УД "Актива Асет Мениджмънт", считано от 11.09.2012 г., оповестява решението си за възобновяване на емитирането и обратното изкупуване на дяловете на управляваните от него договорни фондове "Актива Високодоходен Фонд" и "Актива Балансиран Фонд".

- see more - close
04
September ‘12

Смяна на Банката депозитар

Комисията за финансов надзор с Решение № 912-ДФ/04.09.2012 г. и Решение № 913-ДФ/04.09.2012 г. издаде одобрение на Управляващо дружество "Актива Асет Мениджмънт" АД за замяна на банката депозитар съответно на управляваните Договорен фонд "Актива Балансиран Фонд" и Договорен фонд "Актива Високодоходен Фонд" - "Юробанк И Еф Джи България" АД с "Обединена българска банка" АД.

- see more - close
21
August ‘12

Промяна на телефони и адрес за кореспонденция

Извършена е промяна в телефоните за контакт и адреса за кореспонденция на "Актива Асет Мениджмънт" АД както следва: тел. 02/462-11-66, 02/462-11-67 и гр. София, район "Искър", бул. "Христофор Колумб" № 43, ет. 2

- see more - close
1 2 3Attention!
We would like to warn you that the previous results of the fund do not necessarily have any relation with the future results, and the value of the investment and profit might decrease. There is a risk that investors might not be able to recover all of the invested funds. The investments in the fund are not secured by a guarantee fund created by the government or by any other type of guarantee.