BG EN
Актива Асет Мениджмънт
Екип

Нашият екип

Управляващото дружество се представлява от Изпълнителнителния директор и Прокуриста заедно.


Олга Димитрова Йорданова
Член на Съвета на директорите на Управляващото Дружество
Изпълнителен директор
Инвестиционен консултант

Олга Йорданова има висше образование - придобита образователно-квалификационна степен Магистър по специалност “Физика” от СУ „Св. Климент Охридски“.
От 1995 г. работи в редица инвестиционни посредници и управляващи дружества в България, заемала е длъжности като мениджър бек офис, брокер на ценни книжа, инвестиционен консултант и др. От 1998 г. Олга Йорданова притежава лиценз за брокер на ценни книжа, а от 2006 г. притежава и лиценз за инвестиционен консултант, издадени от КФН.

Ива Красимирова Миткова
Прокурист на Управляващото Дружество.

Ива Миткова има висше образование - придобита образователно-квалификационна степен Магистър по специалност “Финансов Мениджмънт” от УНСС, гр. София. В периода 2014 – 2016 г. Работи в банковия сектор, като старши банков служител, а от 2016 г. в Управляващо дружество.

Ивелина Стойчева Василева
Председатал на Съвета на директорите на Управляващото дружество.

Ивелина Василева има висше образование придобита образователно-квалификационна степен Магистър по право от ВТУ “Св.Св. Кирил и Методий”, гр. Велико Търново. От 2001 г. е работила в сферата на правото. От 2008г. работи във водещ инвестиционен посредник, заемала е длъжности като Юрисконсулт и Директор на дирекция „Правна“ и др. Владее английски и немски език.

Биляна Стоянова Георгиева
Заместник-председател на Съвета на директорите на Управляващото Дружество.

Биляна Георгиева има висше икономическо образование - придобита образователно-квалификационна степен Магистър по специалност “Прогнозиране и планиране на икономически системи” от УНСС, гр. София. От 1993 г. е работила като Експерт в Българска Народна Банка и във водещ инвестиционен посредник. Владее английски и руски език.

Внимание!
Предупреждаваме, че предишните резултати от дейността на фонда нямат по необходимост връзка с бъдещите резултати и стойността на инвестицията и доходът от нея може да се понижат. Съществува риск за инвеститорите да не си възобновят пълния размер на вложените средства. Инвестициите във фонда не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция.
Системна грешка