BG EN
Актива Асет Мениджмънт
За нас

Актива Асет Мениджмънт АД

Нашето дружество - Актива Асет Мениджмънт АД - е управляващо дружество лицензирано от Комисията по финансов надзор с лиценз №25-УД/16.07.2007 г. и нов лиценз № 58-УД/25.07.2017 г., и като такова то Ви предлага пълна гама от услуги по доверително управление на активи Ви, както и организирането и управлението на колективни инвестиционни схеми.

На 20.01.2022г., въз основа на Решение №49-ЛУАИФ, УД “Актива Асет Мениджмънт” АД получи пълен Лиценз за извършване на дейност по управление на алтернативни инвестиционни фондове.

Актива Асет Мениджмънт АД е член на Българската асоциация на управляващите дружества в България (БАУД).

Колективни Инвестиционни Схеми

Двата ни договорни фонда БТФ Актива Балансиран ETF и ДФ Актива Високодоходен фонд покриват широк спектър инвестиционни стратегии, които могат бързо да отговорят на променящите се условия на капиталовите пазари.

Национален Договорен Фонд

Национален договорен фонд „Актива“ е фонд от отворен тип, който инвестира в прехвърляеми ценни книжа или в други ликвидни финансови активи, набрани чрез публично предлагане парични средства, на принципа на разпределение на риска. Национален договорен фонд „Актива“ не е предприятие по смисъла на Директива 2009/ 65/ЕО, съответно не е колективна инвестициона схема.

Управление на портфейли

За успешното управление на Вашите пари ние прилагаме тактики, даващи добавена стойност на инвестициите ви. Алокацията на активите в портфейла Ви, тяхното ребалансиране във времето и риска на който са подложени, са съобразени и с икономическата конюнктура, Вашите индивидуални предпочитания и с личният Ви апетит към риск.

Нашата философия

В основата на нашата философия лежи убеждението, че Вашите финансови интереси са първият приоритет определящ насоката на нашата дейност. Актива Асет Мениджмънт АД работи в три непоколебима принципи:

  1. Отдаденост към нашите клиенти, далеч надхвърляща обикновената.
  2. Дисциплинираност и аналитичен подход при следване на целите.
  3. Дълбочина на познанията в нашата област и висока квалификация на персонала ни.

Ние избираме активи с високо качество и инвестираме в компании, които имат устойчив бизнес модел. Нашите капиталови инвестиции се основават на оценка на риска и безпристрасни инвестиционни анализи от надежни източници.
Нашите клиенти са обединени с вярата, че ние се стремим да осигурим несравнимо обслужване и на най-високи стандарти на професионализъм. Ако търсите инвестиционна и консултантска компания, с която може да се създаде доверие и дългосрочни отношения, ние Ви каним да научите повече за Актива Асет Мениджмънт АД.

Внимание!
Предупреждаваме, че предишните резултати от дейността на фонда нямат по необходимост връзка с бъдещите резултати и стойността на инвестицията и доходът от нея може да се понижат. Съществува риск за инвеститорите да не си възобновят пълния размер на вложените средства. Инвестициите във фонда не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция.
Системна грешка