BG EN
Актива Асет Мениджмънт
Неотчитане на неблагоприятните въздействия на инвестиционните съвети върху факторите на устойчивост

Декларация на УД „Актива Асет Мениджмънт“ АД, че не отчита неблагоприятните въздействия на своите инвестиционни съвети върху факторите на устойчивост

УД „Актива Асет Мениджмънт“ АД не отчита неблагоприятните въздействия на инвестиционните съвети върху факторите на устойчивост, при:

  • Фондовете, които Дружеството управлява;
  • Портфейлите на клиенти, с които Дружеството има сключен договор за управление на портфейли от финансови инструменти;
  • В процеса по предоставяне на инвестиционни съвети (консултации).

Причините за неотчитане на неблагоприятните въздействия на инвестиционните решения върху факторите на устойчивост към настоящия момент са следните:

  • спецификите на императивните разпоредби на секторното законодателство – при предоставяне на услуги Дружеството се ръководи от това да действа в най-добър интерес на клиента, съобразявайки се с рисковия профил и инвестиционната политика за всеки от тях. Във връзка с горното , ако не следва тези принципи и специфики, към Дружеството биха могли да бъдат насочени претенции за пропуснати ползи в резултат на неправилно взети или невзети инвестиционни решения или съответно предоставени съвети;
  • правната рамка все още не е довършена, а именно:
  • липсата на приети и влезли в сила по съответната законодателна процедура технически стандарти за съдържанието, методиките и представянето на информацията по Регламент (ЕС) 2019/2088, които да регулират отчетността на възможните неблагоприятните въздействия на инвестиционните решения и съвети върху факторите на устойчивост;
  • има различни европейски актове, приемани по различно време и поради тази причина все още не са съгласувани един с друг;
  • липсата към настоящият момент на регламентирани и общодостъпни способи за оповестяване от публичните компании относно наличието или липсата на ESG данни, които евентуално биха дали възможност за формиране на обективни сведения за устойчиви фактори или тяхната липса.
  • Разходите за техническо и софтуерно обезпечаване необходимо при отчитането на ESG факторите при вземане на инвестиционни решения и управлението на съпътстващите ги рискове надвишават многократно възможните ползи за инвеститорите с оглед на мащаба на дейността на Дружеството;
  • потенциалният ефект от евентуални пропуснати ползи в резултат на взети решения или предоставени съвети за инвестиции в тъй наречените по-устойчиви продукти би трябвало да бъде възможно количествено определен посредством статистически анализ с оглед спазване на инвестиционната политика и рисковия профил на съответния Договорен фонд, съответно портфейл от финансови инструменти, и постигане на целите му за оптимално съотношение доходност/риск;

съображенията дали достатъчен обем информация или необходими данни могат да бъдат предоставени от всички публични компании в сравним формат, като и липсата на гаранции да не се публикува заблуждаваща информация.

Внимание!
Предупреждаваме, че предишните резултати от дейността на фонда нямат по необходимост връзка с бъдещите резултати и стойността на инвестицията и доходът от нея може да се понижат. Съществува риск за инвеститорите да не си възобновят пълния размер на вложените средства. Инвестициите във фонда не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция.
Системна грешка