BG EN
Актива Асет Мениджмънт
Новини
20/07
2023

Нова, персонализирана услуга - „Управление на индивидуален портфейл“

Управляващо дружество "Актива Асет Мениджмънт" АД  уведомява своите клиенти, че от месец Юли 2023 включва в портфолиото си нова, персонализирана услуга „Управление на индивидуален портфейл“.

Индивидуалният портфейл е още една алтернатива за спестяванията Ви и дава възможност за оптимална диверсификация според индивидуалните Ви предпочитания. Разработените от нас портфейлни модели покриват широк спектър инвестиционни стратегии. Насочени са изцяло към инвестиции във финансови инструменти, търгувани на регулирани европейски пазари. Покриват разнообразен диапазон клиентски предпочитания към ликвидност, времеви хоризонт,  доходност и толерантност към риск. 

Повече информация можете да намерите ТУК или се свържете с НАС.

виж още →
05/04
2022

Борсово търгуван фонд "Актива Балансиран ETF" - Въвеждане за търговия на „Сегмент за борсово търгувани продукти” на БФБ АД

Уведомяваме Ви, че Комисията за финансов надзор с Решение № 193-ДФ/11.03.2022 г., издаде одобрение на Управляващо дружество "Актива Асет Мениджмънт" АД за промяна в Правилата на управлявания от него Борсово търгуван фонд "Актива Балансиран ETF". Във връзка с горното Борсово търгуван фонд "Актива Балансиран ETF" се въвежда за търговия на „Сегмент за борсово търгувани продукти” на 06.04.2022 г.

- ЕИК на фонда: 175373053;
- LEI код на фонда: 74780060663HISKHE671;
- ISIN код на емисията: BG9000019075;
- Борсов код на емисията: ACTB;
- CFI код на емисията: CIOIRS;
- Вид на дяловете: безналични, поименни, свободно прехвърляеми;
- Размер на емисията: променлив;
- Номинална стойност на един дял: 10.00 /десет/ лв.;
- Валута на издаване: лева;
- Валута на търговия: лева;
- Дата на въвеждане за търговия: 06.04.2022 г. (сряда);
- Сегментен MIC: ZBUL;
- Пазарна партида (лот): един дял;
- Индикативна референтна цена за първата търговска сесия: 2.1650 лв.;

виж още →
20/01
2022

ДО ПРИТЕЖАТЕЛИТЕ НА ДЯЛОВЕ В ДФ АКТИВА БАЛАНСИРАН ФОНД

УВАЖАЕМИ ИНВЕСТИТОРИ,

С настоящото бихме желали да Ви уведомим, че на свое заседание на 15.12.2021г. УД Актива Асет Мениджмънт АД взе решение за допускане на дяловете на Договорен фонд „Актива Балансиран фонд“ до търговия на регулиран пазар – Българска фондова борса АД. В тази връзка се налага премахване на възможността за издаване на частични дялове от Фонда.

С оглед на гореизложеното Ви молим в срок до 27.01.2022г. да заявите за обратно изкупуване притежаваните от Вас частични дялове. В случай, че до тази дата не бъдат предприети действия от Ваша страна, инвестицията Ви в частични дялове ще бъде допълнена до цяло число за сметка на УД Актива Асет Мениджмънт АД.

Благодарим Ви предварително за разбирането и съдействието!

виж още →
07/01
2022

Промяна в таксата за управление на ДФ Актива Високодоходен фонд

УД "Актива Асет Мениджмънт" АД информира своите инвеститори, че считано от 06.01.2022г. намалява таксата за управление на ДФ Актива Високодоходен фонд от 1.95% на 1.50% от средната годишна нетна стойност на активите на фонда.

виж още →
21/04
2021

Промяна в таксите за управление

УД "Актива Асет Мениджмънт" АД информира своите инвеститори, че считано от 21.04.2021г. намалява таксата за управление на ДФ Актива Балансиран фонд от 2.30% на 1.90% и на ДФ Актива Високодоходен фонд от 2.40% на 1.95% от средната годишна нетна стойност на активите на фонда.виж още →
22/12
2020

Национален договорен фонд "Актива"

Управляващо дружество "Актива Асет Мениджмънт" АД уведомява своите инвеститори, че учреденият с Решение 916 - НИФ от 15.12.2020г., национален договорен фонд "Актива" започва да набира средства.

Национален договорен фонд „Актива“ е фонд от отворен тип,който инвестира в прехвърляеми ценни книжа или в други ликвидни финансови активи, набрани чрез публично предлагане парични средства, на принципа на разпределение на риска.
Национален договорен фонд „Актива“ не е предприятие по смисъла на Директива 2009/ 65/ЕО, съответно не е колективна инвестициона схема.

Повече информация можете да намерите на страницата "Профил на фонда" на НДФ "Актива" или на страницата "Инвестиционна стратегия" на НДФ "Актива"

виж още →
22/05
2020

Предлагане на дялове в Германия

Управляващо дружество „Актива Асет Мениджмънт“ АД уведомява, че:

  • дяловете на ДФ Актива Балансиран фонд се предлагат и на територията на Германия с BaFin-ID: 70158375;
  • дяловете на ДФ Актива Високодоходен фонд се предлагат и на територията на Германия с BaFin-ID: 70158374.
виж още →
20/03
2020

Важна информация: Във връзка със създалата се ситуация с разпространението на COVID-19

Уважаеми клиенти,

Във връзка с препоръките от 13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването за въвеждането на противоепидемични мерки на територията на Република България, Ви информираме, че на свое заседание проведено на 16.03.2020г., Съветът на директорите на УД  „Актива Асет Мениджмънт“ АД прие следното решение: изпълнението на служебните задължения да се осъществявa чрез дистанционна форма (home office)  с цел ограничаване на социалните контакти.

С оглед предотвратяване на разпространението на COVID-19, срещите с инвеститорите ще се осъществяват, чрез предварителна уговорка на тел: 02/9021931, e-mail: office@activabg.com,  лице за контакт: Олга Йорданова – Изпълнителен директор.

Екипът на Актива Асет Мениджмънт АД продължава работния процес с цел съхраняване на всички операции и инвестициите на нашите клиенти.

виж още →
29/10
2019

Промяна в таксите за управление

УД "Актива Асет Мениджмънт" АД информира своите инвеститори, че считано от 29.10.2019г. намалява таксата за управление на ДФ Актива Балансиран фонд от 3.00% на 2.30% и на ДФ Актива Високодоходен фонд от 3% на 2.40% от средната годишна нетна стойност на активите на фонда.

виж още →
01020304
Внимание!
Предупреждаваме, че предишните резултати от дейността на фонда нямат по необходимост връзка с бъдещите резултати и стойността на инвестицията и доходът от нея може да се понижат. Съществува риск за инвеститорите да не си възобновят пълния размер на вложените средства. Инвестициите във фонда не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция.
Системна грешка