BG EN
Актива Балансиран ETF
Актива Балансиран ETF

Актива Балансиран ETF е активно управляван борсово търгуван фонд по смисъла на чл. 24а, ал. 1 от ЗДКИСДПКИ. Основните му цели са нарастване на стойността на инвестициите на притежателите на дялове чрез реализиране на максималния възможен доход при поемане на умерен риск. Фондът инвестира преимуществено в ценни книжа, допуснати до или търгувани на регулиран пазар в България, в т.ч. акции, дългови ценни книжа и инструменти с фиксирана доходност.

Внимание!
Предупреждаваме, че предишните резултати от дейността на фонда нямат по необходимост връзка с бъдещите резултати и стойността на инвестицията и доходът от нея може да се понижат. Съществува риск за инвеститорите да не си възобновят пълния размер на вложените средства. Инвестициите във фонда не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция.
Системна грешка