BG EN
Актива Балансиран ETF
Инвестиционна стратегия

Актива Балансиран ETF е активно управляван борсово търгуван фонд по смисъла на чл. 24а, ал. 1 от ЗДКИСДПКИ, учреден и вписан в регистъра на управляващите дружества и управляваните от тях договорни фондове, воден от КФН, по Разпореждане за вписване № 1241/05.10.2007г. под номер 05-1378. Управляващото дружество “Актива Асет Мениджмънт” АД е получило разрешение за организиране и управление на Договорния Фонд № 1235 – ДФ от 26.09.2007 г. от КФН. Управляващото Дружество управлява Фонда под постоянния надзор на КФН.
Основни цели на Актива Балансиран ETF са нарастване на стойността на инвестициите на притежателите на дялове чрез реализиране на максималния възможен доход при поемане на умерен риск и осигуряване на ликвидност на инвестициите на притежателите на дялове.

Структура на инвестициите
Фондът инвестира преимуществено в ценни книжа, допуснати до или търгувани на регулиран пазар в България, в т.ч. акции, дългови ценни книжа и инструменти с фиксирана доходност. Инвестиционната стратегия на Договорния Фонд предвижда реализирането на капиталови печалби от ценни книжа, приходи от дивиденти/доходи от дялови ценни книжа, както и текущи доходи от дългови ценни книжа и други финансови инструменти. За постигане на инвестиционните цели се прилага стратегия за активно управление на портфейла от ценни книжа, финансови активи и парични средства.

Доходност и управление на риска
С оглед постигане на инвестиционните цели на Актива Балансиран ETF, Управляващото Дружество ще инвестира набраните средства на Фонда преимуществено в ликвидни акции и търгуеми права, приети за търговия на български или чуждестранни регулирани пазари. Инвестициите в дългови ценни книжа и инструменти с фиксирана доходност ще се извършват предимно с цел поддържане на ликвидност и в моменти на пазарни сътресения.
УД следи стриктно рисковите показатели на портфейла, като спазва предварително заложени прагови нива.
Няма сигурност, че Актива Балансиран ETF ще постигне инвестиционните си цели.

Потенциалните инвеститори във фонда
Основната група инвеститори, към които е насочена дейността на Фонда са инвеститори с над средните за страната доходи, с добра инвестиционна култура и със средна и висока рискова поносимост. Това са инвеститори, които биха искали да участват на пазара на рискови активи, но не биха приели риска да правят самостоятелен подбор в кои активи да инвестират. Чрез Фонда им се предлага възможност за управление на инвестиционния им риск, при запазване на възможността за реализиране на по-високи доходи.
Инвестиционният продукт на Актива Балансиран ETF е предназначен за лица (граждани, фирми, институции), които:

  • са готови да поемат умерен до висок инвестиционен риск, с цел реализиране на по-висок доход;
  • желаят да имат сигурна и бърза ликвидност, без това да нарушава постигнатия доход от инвестицията;
  • са готови да инвестират парични средства в дългосрочен план;
  • искат да диверсифицират риска на собствения си портфейл;
  • искат парите им да се управляват от професионалисти на финансовите пазари.

Дяловете на Актива Балансиран ETF са подходящи за български и чуждестранни физически лица, фирми и институции, които желаят да инвестират част от средствата си на финансовите пазари, в диверсифициран продукт, структуриран предимно от акции и облигации, при средно ниво на риск и възможност за постигане на по-висока доходност.

Внимание!
Предупреждаваме, че предишните резултати от дейността на фонда нямат по необходимост връзка с бъдещите резултати и стойността на инвестицията и доходът от нея може да се понижат. Съществува риск за инвеститорите да не си възобновят пълния размер на вложените средства. Инвестициите във фонда не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция.
Системна грешка