BG EN
Актива Високодоходен Фонд
Актива Високодоходен Фонд

Актива Високодоходен Фонд е договорен фонд по смисъла на чл. 5, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ. Основните му цели са нарастване на стойността на инвестициите чрез реализиране на максималния възможен доход при поемане на умерен до висок риск. Фондът инвестира преимуществено в акции, търгувани на регулиран пазар в България.

Внимание!
Предупреждаваме, че предишните резултати от дейността на фонда нямат по необходимост връзка с бъдещите резултати и стойността на инвестицията и доходът от нея може да се понижат. Съществува риск за инвеститорите да не си възобновят пълния размер на вложените средства. Инвестициите във фонда не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция.
Системна грешка