BG EN
Актива Европейска Стратегия 
Инвестиционна стратегия

ИНВЕСТИЦИОННА СТРАТЕГИЯ

Актива Европейска Стратегия е договорен фонд по смисъла на чл. 5, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ. Управляващото дружество “Актива Асет Мениджмънт” АД е получило разрешение за организиране и управление на Договорния Фонд № 128 – ДФ от 07.03.2024 г. от КФН. Управляващото Дружество управлява Фонда под постоянния надзор на КФН.
Основни цели на Договорния Фонд е осигуряването на дългосрочен ръст на стойността на неговите инвестиции, както и нарастване на стойността на инвестициите на притежателите на дялове на Фонда чрез реализиране на максимален възможен доход при поемане на висок риск и осигуряване на висока ликвидност на инвестициите на притежателите на дялове.

Структура на инвестициите
Фондът ще инвестира главно акции в дружества, допуснати до или търгувани на регулирани пазари в Европа. Фондът ще инвестира в депозити и в инструменти на паричния пазар, предимно с цел поддържане на ликвидност в моменти на пазарни сътресения. Инвестиционната стратегия на Фонда предвижда реализирането на капиталови печалби от ценни книжа и приходи от дивиденти. За постигане на инвестиционните цели ще се прилага стратегия за активно управление на портфейла.

Доходност и управление на риска
Основната цел на Договорния Фонд е осигуряването на дългосрочен ръст на стойността на неговите инвестиции, както и нарастване на стойността на инвестициите на притежателите на дялове на Фонда чрез реализиране на максимален възможен доход при поемане на висок риск. Ръстът ще се осигурява чрез фокусиране на инвестициите на Фонда в акции на компании с голяма пазарна капитализация, търгувани на регулирани пазари в Европа. Подборът на компаниите ще се базира на секторен анализ, както и на мониторинг на фундаменталните и техническите характеристики на ценните книжа. Подборът на инвестициите ще преминава през широк факторен анализ, включващ обследване на потенциала за растеж, качеството и стойността на инвестициите. Контролът на риска се осъществява посредством наблюдение на общо приети показатели за риск. Диверсификацията на портфейла, както и оптимизацията на теглата на емисиите в него ще се осъществява на база съотношението между риск и доходност.

УД следи стриктно рисковите показатели на портфейла, като спазва предварително заложени прагови нива.

Какви са потенциалните инвеститори във фонда?
Основната група инвеститори, към които е насочена дейността на Фонда са инвеститори с над средните за страната доходи, с добра инвестиционна култура и със висока рискова поносимост. Това са инвеститори, които биха искали да участват на пазара на рискови активи, но не биха приели риска да правят самостоятелен подбор в кои активи да инвестират. Чрез Фонда им се предлага възможност за управление на инвестиционния им риск, при запазване на възможността за реализиране на по-високи доходи.
Инвестиционният продукт Актива Европейска Стратегия е предназначен за лица (граждани, фирми, институции), които:

  • са готови да поемат висок инвестиционен риск, с цел реализиране на по-висок доход;
  • желаят да имат сигурна и бърза ликвидност, без това да нарушава постигнатия доход от инвестицията;
  • са готови да инвестират парични средства в дългосрочен план;
  • искат да диверсифицират риска на собствения си портфейл;
  • искат парите им да се управляват от професионалисти на финансовите пазари.

Дяловете на Актива Европейска Стратегия са подходящи за български и чуждестранни физически лица, фирми и институции, които желаят да инвестират част от средствата си на финансовите пазари, в диверсифициран продукт, структуриран предимно от акции, при високо ниво на риск и възможност за постигане на по-висока доходност.

Внимание!
Предупреждаваме, че предишните резултати от дейността на фонда нямат по необходимост връзка с бъдещите резултати и стойността на инвестицията и доходът от нея може да се понижат. Съществува риск за инвеститорите да не си възобновят пълния размер на вложените средства. Инвестициите във фонда не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция.
Системна грешка