BG EN
Актива Европейска Стратегия 
Профил на фонда

АКТИВА ЕВРОПЕЙСКА СТРАТЕГИЯ
ISIN КОД: BG9000003244, ЕИК 181112504
Колективната инвестиционна схема се управлява от
Управляващо дружество „Актива Асет Мениджмънт” АД
ЕИК 175263888

ЦЕЛИ И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА


1. Активите на фонда се инвестират в:

  • акции в дружества търгувани на регулирани пазари в Европа.
  • ликвидни инструменти на паричния пазар;
  • акции и дялове на други колективни инвестиционни схеми, получили разрешение за извършване на дейност съгласно Директива 2009/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета със седалище в България, в друга държава членка или в трета държава;
  • влогове в банки, платими при поискване или при които съществува правото да бъдат изтеглени по всяко време, и с дата до падежа не повече от 12 месеца;

2. Инвеститорите могат да закупят или да предявят за обратно изкупуване дялове в офиса на управляващото дружество, всеки работен ден от 09.00 часа до 16.00 часа.

3. Фондът не е ориентиран към инвестиции в определен промишлен или друг пазарен сектор. Фондът инвестира основно в ценни книжа, търгувани на регулирани пазари в Европа.

4. Получените от Фонда дивиденти не се разпределят между инвеститори, а увеличават нетната стойност на активите му.

5. Фондът не прилага техники за ефективно управление на портфейл като “хеджиране или сделки с финансови инструменти с уговорка за обратно изкупуване на финансовите инструменти (репо-сделки).

ПРОФИЛ НА РИСКА И НА ДОХОДНОСТТА

ОБОБЩЕН ПОКАЗАТЕЛ ЗА РИСКА (ОПР)

Показателят за риск е основан на 5 годишен хоризонт на задържане на инвестицията. ОПР показва вероятността от парична загуба в резултат на пазарната динамика.

Съгласно приетата методология на фонда е определена категория на риск 4 от общо 7 степени (1=„най-нисък риск“, 2=„нисък риск“, 3=„среднонисък риск“, 4=„среден риск“, 5=„средновисок риск“, 6=„втори по значение риск“, 7=„най-висок риск“), отговаряща на среден риск. ОПР има за цел да предостави насока относно нивото на риска на фонда и потенциала му за реализиране на доход.

ДРУГИ РИСКОВИ ФАКТОРИ, НА КОИТО СА ПОДЛОЖЕНИ ИНВЕСТИТОРИТЕ В ДЯЛОВЕ НА ФОНДА, КОИТО НЕ СА ОБХВАНАТИ В ПОКАЗАТЕЛЯ СА:

  • Кредитен - рискът емитентът на дългови ценни книжа и инструменти на паричния пазар, съответно лицето предоставило обезпечение, да бъде в невъзможност да изпълни своите задължения, в частност да изплати навреме главницата и/или дължимите лихви;
  • Ликвиден - рискът при определени условия да се окаже трудно или невъзможно Управляващото Дружество да продаде притежавани от Фонда ценни книжа или инструменти на паричния пазар на изгодна цена;
  • Оперативен риск - Възможността да се реализират загуби, свързани с грешки или несъвършенства в системата на организация, неблагоприятни външни събития от нефинансов характер.
  • Други рискове като политически, данъчен, регулативен, оперативен, инфлационен и валутен.
Внимание!
Предупреждаваме, че предишните резултати от дейността на фонда нямат по необходимост връзка с бъдещите резултати и стойността на инвестицията и доходът от нея може да се понижат. Съществува риск за инвеститорите да не си възобновят пълния размер на вложените средства. Инвестициите във фонда не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция.
Системна грешка