BG EN
Доверително управление
Доверително управление

Инвестиционна стратегия

Доверителното управление на личен портфейл представлява услуга за управление на индивидуални портфейли от финансови инструменти и парични средства. Актива Асет Мениджмънт има отговорността да управлява активите Ви в съответствие с договорените условия, предпочитаната от Вас инвестиционна стратегия и приемливо ниво на риск.

  • Оставете парите си да работят за Вас;
  • Професионално управление от инвестиционни експерти с дългогодишен опит;
  • Индивидуално отношение;
  • Управление на риска;
  • Висока ликвидност;
  • Регулярни детайлни отчети за Вашите инвестиции;

В зависимост от профила на клиента Актива Асет Мениджмънт предлага четири вида индивидуални портфейла от финансови инструменти.

Повишаване на стойността на капитала пред дългосрочен риск. Целта на портфолиото е да генерира по-висока възвръщаемост чрез увеличена експозиция към по-рискови активи, но инвеститорите трябва да са подготвени за по-високо ниво на волатилност и потенциал за по-високи загуби.

За инвеститори с по-висока толерантност към риск, които търсят увеличение на капитала и приходи от дивиденти в средносрочен до дългосрочен план. Портфейлът е базиран на дивидентна доходност и е подходящ за инвеститори, които търсят постоянен паричен поток и искат да избегнат нестабилността, свързана с портфейл, който разчита само на увеличение на цените на акциите.

Умерено-рискова стратегия за дългосрочен растеж и запазване на капитала. Този тип портфейл е подходящ за инвеститори, които искат баланс между растеж и доход и се чувстват комфортно с умерено ниво на риск. Разпределението на акции и облигации е съобразено с инвестиционната цел.

Цели да се представи над краткосрочните държавни ценни книжа, като същевременно предпазва портфейла от висок риск. Този тип портфейл е подходящ за инвеститори, които имат по-нисък толеранс към риск, наближават или са в пенсия или имат по-кратък времеви хоризонт за своите инвестиционни цели.

Внимание!
Предупреждаваме, че предишните резултати от дейността на фонда нямат по необходимост връзка с бъдещите резултати и стойността на инвестицията и доходът от нея може да се понижат. Съществува риск за инвеститорите да не си възобновят пълния размер на вложените средства. Инвестициите във фонда не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция.
Системна грешка