BG EN
Доверително управление
АГРЕСИВЕН МОДЕЛ

Агресивният модел има за цел да постигне увеличение на инвестицията чрез поемане на дългосрочен риск.

Целта на модела е да генерира по-висока възвръщаемост чрез увеличаване на експозицията към по-рискови активи. Инвеститорите обаче трябва да са наясно, че този модел е обвързан с по-високо ниво на волатилност и потенциал за по-големи загуби.

Агресивният модел представлява симулирано портфолио съставено предимно от акции, допълнено от инструменти с фиксиран доход като облигации, както и алтернативни инвестиции, включително петрол и различни видове метали.


Експозицията в инструменти с фиксиран доход (примерно облигации) и алтернативни инвестиции (примерно метали и петрол) се формира приоритетно чрез инвестиране в борсово търгувани фондове, базирани на съответните типове активи.

Внимание!
Предупреждаваме, че предишните резултати от дейността на фонда нямат по необходимост връзка с бъдещите резултати и стойността на инвестицията и доходът от нея може да се понижат. Съществува риск за инвеститорите да не си възобновят пълния размер на вложените средства. Инвестициите във фонда не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция.
Системна грешка