BG EN
Доверително управление
БАЛАНСИРАН МОДЕЛ

Балансираният модел има за цел да постигне дългосрочен растеж и запазване на инвестицията при поемане на умерен риск.

Този тип портфейл е подходящ за инвеститори, търсещи баланс между генериране на доходи и умерено ниво на риск. Разпределението на акции и облигации е в съответствие с инвестиционната цел, като се стреми да съчетава различни класове активи.

Балансираният модел представлява симулирано портфолио, съставено от инструменти с фиксиран доход като облигации, в комбинация с акции, както и алтернативни инвестиции, включително петрол и различни видове метали. Този подход гарантира диверсификация и предоставя възможности за инвестиции в множество видове активи в рамките на портфолиото.


Експозицията в инструменти с фиксиран доход (примерно облигации) и алтернативни инвестиции (примерно метали и петрол) се формира приоритетно чрез инвестиране в борсово търгувани фондове, базирани на съответните типове активи.

Внимание!
Предупреждаваме, че предишните резултати от дейността на фонда нямат по необходимост връзка с бъдещите резултати и стойността на инвестицията и доходът от нея може да се понижат. Съществува риск за инвеститорите да не си възобновят пълния размер на вложените средства. Инвестициите във фонда не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция.
Системна грешка