BG EN
Доверително управление
ДИВИДЕНТ МОДЕЛ

Дивидентния модел е предназначен за инвеститори с по-висока толерантност към риска, като се стреми да постигне както капиталово нарастване, така и доход от дивиденти в средносрочен до дългосрочен план.


Този модел се фокусира върху инвестиции с висока дивидентна доходност, което го прави подходящ за инвеститори, които търсят постоянен паричен поток и искат да избегнат нестабилността, свързана с портфейл, разчитащ само на увеличение на цените на акциите.

Дивидентният портфейл представлява симулирано портфолио, съставено предимно от акции, изплащащи дивиденти, в комбинация с инструменти с фиксиран доход като облигации, както и алтернативни инвестиции, включително петрол и различни видове метали.

Експозицията в инструменти с фиксиран доход (примерно облигации) и алтернативни инвестиции (примерно метали и петрол) се формира приоритетно чрез инвестиране в борсово търгувани фондове, базирани на съответните типове активи.

Внимание!
Предупреждаваме, че предишните резултати от дейността на фонда нямат по необходимост връзка с бъдещите резултати и стойността на инвестицията и доходът от нея може да се понижат. Съществува риск за инвеститорите да не си възобновят пълния размер на вложените средства. Инвестициите във фонда не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция.
Системна грешка