BG EN
Доверително управление
КОНСЕРВАТИВЕН МОДЕЛ

Консервативният модел има за цел да постигне възвръщаемост, която надхвърля краткосрочните държавни ценни книжа, като същевременно предпазва портфейла от прекомерен риск.


Този тип портфейл е подходящ за инвеститори с по-нисък толеранс към риск, особено тези, които наближават или са в пенсия, или имат по-кратки времеви хоризонти за своите инвестиционни цели.

Консервативният модел представлява симулирано портфолио съставено предимно от инструменти с фиксиран доход като облигации, допълнено от акции. Това разпределение постига баланс между генерирането на приходи и потенциалния растеж, като дава приоритет на стабилността и запазването на капитала.


Експозицията в инструменти с фиксиран доход (примерно облигации) и алтернативни инвестиции (примерно метали и петрол) се формира приоритетно чрез инвестиране в борсово търгувани фондове, базирани на съответните типове активи.

Внимание!
Предупреждаваме, че предишните резултати от дейността на фонда нямат по необходимост връзка с бъдещите резултати и стойността на инвестицията и доходът от нея може да се понижат. Съществува риск за инвеститорите да не си възобновят пълния размер на вложените средства. Инвестициите във фонда не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция.
Системна грешка