BG EN
НДФ Актива
НДФ Актива

Национален договорен фонд „Актива“ (Фонда) е фонд от отворен тип, който инвестира в прехвърляеми ценни книжа или в други ликвидни финансови активи, набрани чрез публично предлагане парични средства, на принципа на разпределение на риска.
Национален договорен фонд „Актива“ не е предприятие по смисъла на Директива 2009/ 65/ЕО, съответно не е колективна инвестициона схема.

Внимание!
Предупреждаваме, че предишните резултати от дейността на фонда нямат по необходимост връзка с бъдещите резултати и стойността на инвестицията и доходът от нея може да се понижат. Съществува риск за инвеститорите да не си възобновят пълния размер на вложените средства. Инвестициите във фонда не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция.
Системна грешка