BG EN
НДФ Актива
Цени на дялове


Стойности, определени на 15 Април 2024 г. в лева

Цените са валидни за поръчки, подадени до 14 Април 2024 г.
НДФ Актива
НСА на един дял * НСА Брой дялове в обръщение Доходност от началото на годината (Не се анюализира) Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение
1.0227 35,257,180.55 34,475,760.3259 2.07% 2.64% 10.38%
* Цената на емитиране и обратно изкупуване на един дял е равна на нетната стойност на активите на един дял.
НДФ Актива
НСА на един дял * 1.0227
НСА 35,257,180.55
Брой дялове в обръщение 34,475,760.33
Доходност от началото на годината (Не се анюализира) 2.07%
Доходност за последните 12 месеца 2.64%
Стандартно отклонение 10.38%
* Цената на емитиране и обратно изкупуване на един дял е равна на нетната стойност на активите на един дял.
Внимание!
Предупреждаваме, че предишните резултати от дейността на фонда нямат по необходимост връзка с бъдещите резултати и стойността на инвестицията и доходът от нея може да се понижат. Съществува риск за инвеститорите да не си възобновят пълния размер на вложените средства. Инвестициите във фонда не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция.
Системна грешка