Актива Балансиран ETF Профил на фонда
Актива Балансиран ETF


Профил на фонда

БОРСОВО ТЪРГУВАН ФОНД АКТИВА БАЛАНСИРАН ETF
ISIN КОД: BG9000019075, ЕИК 175373053
(АКТИВНО УПРАВЛЯВАН БОРСОВО ТЪРГУВАН ФОНД)
организиран и управляван от Управляващо дружество „Актива Асет Мениджмънт” АД
ЕИК 175263888


ЦЕЛИ И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА

1. Активите на фонда се инвестират в:

 • акции, търгуеми права и други ценни книжа допуснати до или търгувани на регулиран пазар в Република България, от друга държава членка на ЕС или в трета страна посочена в списък на Заместник-председателя на КФН;
 • ценни книжа и инструменти на паричния пазар, емитирани от Република България или друга държава членка, книжа гарантирани от Република България или друга държава членка, както и такива емитирани или гарантирани от трети страни посочени в списък на Заместник-председателя на КФН;
 • ипотечни облигации и други дългови ценни книжа, издадени от български или чуждестранни банки, допуснати до или търгувани на регулиран пазар в Република България, в друга държава членка или в трета страна посочена в списък на Заместник-председателя на КФН;
 • корпоративни облигации, други дългови ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до или търгувани на регулиран пазар;
 • ценни книжа и инструменти на паричния пазар, емитирани или гарантирани от регионални или местни органи на Република България, на държава членка или на трета държава, допуснати до или търгувани на регулиран пазар;
 • дългови ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до или търгувани на регулиран пазар в Република България, в друга държава членка или в трета страна посочена в списък на Заместник-председателя на КФН;
 • акции и дялове на други колективни инвестиционни схеми, получили разрешение за извършване на дейност съгласно Директива 2009/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета със седалище в България, в друга държава членка или в трета държава;
 • влогове в банки, платими при поискване или при които съществува правото да бъдат изтеглени по всяко време, и с дата до падежа не повече от 12 месеца.
2. Инвеститорите могат да закупят или да предявят за обратно изкупуване дялове в офиса на управляващото дружество, всеки работен ден от 09.00 часа до 16.00 часа. Инвеститорите могат да купуват и продават дялове на Фонда на БФБ АД.

3. Фондът не е ориентиран към инвестиции в определен промишлен или друг пазарен сектор. Договорният фонд инвестира основно в ценни книжа, търгувани в България и в други държави членки.

4. Фондът предоставя възможност за избор във връзка с определени инвестиции, които ще бъдат направени, като този избор не е базиран на сравнителен показател.

5. Получените от Фонда дивиденти не се разпределят между инвеститори, а увеличават нетната стойност на активите му.

6. Правилата на Фонда позволяват прилагане на подходящи стратегии и техники за предпазване от пазарен, валутен и други рискове (“хеджиране”): сделки с опции, фючърси, суапове и други деривати. Сделките с деривати са свързани с различни и по-високи рискове, отколкото при традиционните инвестиции. Няма сигурност, че подобни сделки и техники, ако бъдат осъществени, ще бъдат успешни.


ПРОФИЛ НА РИСКА И НА ДОХОДНОСТТА

ОБОБЩЕН ПОКАЗАТЕЛ ЗА РИСКА (ОПР)

Показателят за риск е основан на 5 годишен хоризонт на задържане на инвестицията. ОПР показва вероятността от парична загуба в резултат на пазарната динамика.

Съгласно приетата методология на фонда е определена категория на риск 3 от общо 7 степени (1=„най-нисък риск“, 2=„нисък риск“, 3=„среднонисък риск“, 4=„среден риск“, 5=„средновисок риск“, 6=„втори по значение риск“, 7=„най-висок риск“), отговаряща на среден риск. ОПР има за цел да предостави насока относно нивото на риска на фонда и потенциала му за реализиране на доход.ДРУГИ РИСКОВИ ФАКТОРИ, НА КОИТО СА ПОДЛОЖЕНИ ИНВЕСТИТОРИТЕ В ДЯЛОВЕ НЕ ФОНДА, КОИТО НЕ СА ОБХВАНАТИ В ИНДИКАТОРА СА:

 • Лихвен - рискът промените в пазарните лихвени проценти да се отразят неблагоприятно върху дохода или стойността на активите на Фонда;
 • Кредитен - рискът емитентът на дългови ценни книжа и инструменти на паричния пазар, съответно лицето предоставило обезпечение, да бъде в невъзможност да изпълни своите задължения, в частност да изплати навреме главницата и/или дължимите лихви;
 • Ликвиден - рискът при определени условия да се окаже трудно или невъзможно Управляващото Дружество да продаде притежавани от Фонда ценни книжа или инструменти на паричния пазар на изгодна цена;
 • Оперативен риск - Възможността да се реализират загуби, свързани с грешки или несъвършенства в системата на организация, неблагоприятни външни събития от нефинансов характер.
 • Рискове от използване на деривати;
 • Други рискове като политическия риск, управленския риск.

Индикативната нетна стойност на активите на фонда (iNAV) може да намерите тук (ISIN iNAV BG9000019075).