Актива Високодоходен Фонд Инвестиционна стратегия
Актива Високодоходен Фонд


Инвестиционна стратегия

Актива Високодоходен Фонд е договорен фонд по смисъла на чл. 5, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ, учреден и вписан в регистъра на управляващите дружества и управляваните от тях договорни фондове, воден от КФН, по Разпореждане за вписване № 1241 от 05.10.2007 г. под номер 05-1378.Управляващото дружество “Актива Асет Мениджмънт” АД е получило разрешение за организиране и управление на Договорния Фонд № 1234 – ДФ от 26.09.2007 г. от КФН. Управляващото Дружество управлява Фонда под постоянния надзор на КФН.
Основни цели на Договорния Фонд са нарастване на стойността на инвестициите на притежателите на дялове чрез реализиране на максималния възможен доход при поемане на умерен до висок риск и осигуряване на ликвидност на инвестициите на притежателите на дялове.

Структура на инвестициите
Фондът инвестира преимуществено в акции, търгувани на регулиран пазар в България. Фондът инвестира и в дългови ценни книжа и инструменти с фиксирана доходност, предимно с цел поддържане на ликвидност и в моменти на пазарни сътресения. Инвестиционната стратегия на Договорния Фонд предвижда реализирането на капиталови печалби от ценни книжа, приходи от дивиденти/доходи от дялови ценни книжа, както и текущи доходи от дългови ценни книжа и други финансови инструменти. За постигане на инвестиционните цели ще се прилага стратегия за активно управление на портфейла от ценни книжа, финансови активи и парични средства. За постигане на основните си инвестиционни цели.

Доходност и управление на риска
Основната цел на Договорния Фонд е осигуряването на дългосрочен ръст на стойността на неговите инвестиции, както и нарастване на стойността на инвестициите на притежателите на дялове чрез реализиране на максималния възможен доход при поемане на умерен до висок риск и осигуряване на ликвидност на инвестициите на притежателите на дялове. Инвестициите в дългови ценни книжа и инструменти с фиксирана доходност ще се извършват предимно с цел поддържане на ликвидност и в моменти на пазарни сътресения.
УД следи стриктно рисковите показатели на портфейла, като спазва предварително заложени прагови нива.
Няма сигурност, че Актива Високодоходен Фонд ще постигне инвестиционните си цели.

Какви са потенциалните инвеститори във фонда?
Основната група инвеститори, към които е насочена дейността на Фонда са инвеститори с над средните за страната доходи, с добра инвестиционна култура и със средна и висока рискова поносимост. Това са инвеститори, които биха искали да участват на пазара на рискови активи, но не биха приели риска да правят самостоятелен подбор в кои активи да инвестират. Чрез Фонда им се предлага възможност за управление на инвестиционния им риск, при запазване на възможността за реализиране на по-високи доходи.
Инвестиционният продукт на Актива Високодоходен Фонд е предназначен за лица (граждани, фирми, институции), които:

  • са готови да поемат висок инвестиционен риск, с цел реализиране на по-висок доход;
  • желаят да имат сигурна и бърза ликвидност, без това да нарушава постигнатия доход от инвестицията;
  • са готови да инвестират парични средства в дългосрочен план;
  • искат да диверсифицират риска на собствения си портфейл;
  • искат парите им да се управляват от професионалисти на финансовите пазари.
Дяловете на Актива Високодоходен Фонд са подходящи за български и чуждестранни физически лица, фирми и институции, които желаят да инвестират част от средствата си на финансовите пазари, в диверсифициран продукт, структуриран предимно от акции, при високо ниво на риск и възможност за постигане на по-висока доходност.