BG EN
Activa Asset Management
News
21/04
2021

Changes in the management fee

"Activa Asset Management " AD, informs its investors that as of 21.04.2021 the management fee for MF Activa Balanced Fund  will be reduced from 2.30% to 1.90% and the management fee for MF Activa HighYild Fund  will be reduced from 2.40% to 1.95% from the average annual NAV of the fund.

see more →
22/05
2020

Distribution in Germany

"Activa Asset Management " AD would like to inform you that:

  • Activa Balanced Fund is registered for distribution in Germany with BaFin-ID 70158374;
  • Activa HighYield fund is registered for distribution in Germany with BaFin-ID 70158375.
see more →
31/10
2019

Changes in the management fee

"Activa Asset Management " AD, informs its investors that as of 29.10.2019 the management fee for MF Activa Balanced Fund  will be reduced from 3.00% to 2.30% and the management fee for MF Activa HighYild Fund  will be reduced from 3.00% to 2.40% from the average annual NAV of the fund.

see more →
16/11
2018

Нови такси за управление

С решение № 1061- ДФ от 15.11.2018г. и решение №1062- ДФ от 15.11.2018г. КФН издаде одобрение на УД "Актива Асет Мениджмънт" АД на промяна в Правилата на ДФ Актива Балансиран фонд и ДФ Актива Високодоходен фонд. Считано от 15.11.2018г., таксата за управление, която ДФ Актива Балансиран фонд заплаща на УД "Актива Асет Мениджмънт" АД се намалавя от 4.5% на 3%, съответно – таксата за управление, дължима от ДФ Актива Високодоходен фонд - от 5% на 3%. Актуалните проспекти може да намерите в сайта ни.

see more →
12/05
2015

Промяна в Съвета на директорите

Управляващо дружество „Актива Асет Мениджмънт“ АД уведомява, че съгласно взети решения на проведено общо събрание на акционерите на 09.04.2015 г. и след извършени вписвания по партидата на дружеството на 11.05.2015 г. в търговския регистър като членове на Съвета на директорите на мястото на Христо Цанев Христов и Иван Константинов Овчаров са вписани Тома Манолов Каврошилов и Павел Николаевич Николов.

see more →
30/03
2015

Годишни финансови отчети за 2014 год.

Управляващо дружество "Актива Асет Мениджмънт" АД уведомява притежателите на дялове и инвеститорите, че на 27.03.2015 г. е представило на КФН годишните отчети за 2014 г. на Договорен фонд „Актива Балансиран фонд” и Договорен фонд „Актива Високодоходен фонд”. Отчетите са на разположение на адрес: гр. София, бул. „Христофор Колумб” № 43, ет. 5 всеки работен ден от 09.00 до 17.00 часа и на адрес: www.activabg.com .

see more →
25/04
2014

Промяна в Общите правила и Правилата за оценка на портфейла и определяне на

  1. Комисията за финансов надзор с Решение № 422-ДФ/24.04.2014 г. и Решение № 421-ДФ/24.04.2014 г. издаде одобрение на Управляващо дружество "Актива Асет Мениджмънт" АД за промяна в Правилата, съответно на управляваните Договорен фонд "Актива Високодоходен Фонд" и Договорен фонд "Актива Балансиран Фонд".
  2. Комисията за финансов надзор с Решение № 424-ДФ/24.04.2014 г. и Решение № 423-ДФ/24.04.2014 г. издаде одобрение на Управляващо дружество "Актива Асет Мениджмънт" АД за промяна в Правилата за оценка на портфейла и определяне нетната стойност на активите, съответно на управляваните Договорен фонд "Актива Високодоходен Фонд" и Договорен фонд "Актива Балансиран Фонд".
see more →
19/03
2014

Годишни финансови отчети за 2013 г.

Управляващо дружество "Актива Асет Мениджмънт" АД уведомява притежателите на дялове и инвеститорите, че на 19.03.2014 г. е представило на КФН годишните отчети за 2013 г. на Договорен фонд „Актива Балансиран фонд” и Договорен фонд „Актива Високодоходен фонд”. Отчетите са на разположение на адрес: гр. София, бул. „Христофор Колумб” № 43, ет. 5 всеки работен ден от 09.00 до 17.00 часа и на адрес: www.activabg.com .

see more →
01/03
2014

Прекратяване на регистрацията на финансови инструменти

Управляващо дружество "Актива Асет Мениджмънт" АД уведомява притежателите на дялове и инвеститорите, че считано от 01.04.2014 г. се прекратява регистрацията на Сегмент за колективни инвестиционни схеми на емисиите дялове, издадени от Договорен фонд „ Актива Балансиран Фонд“ с борсов код (4OFB) и на Договорен фонд "Актива Високодоходен Фонд" с борсов код (4OFA) на Българска фондова борса София.

see more →
010203
Attention!
We would like to warn you that the previous results of the fund do not necessarily have any relation with the future results, and the value of the investment and profit might decrease. There is a risk that investors might not be able to recover all of the invested funds. The investments in the fund are not secured by a guarantee fund created by the government or by any other type of guarantee.
System Error