BG EN
НДФ Актива
Инвестиционна стратегия

Национален договорен фонд „Актива“ (Фонда) е фонд от отворен тип, който инвестира в прехвърляеми ценни книжа или в други ликвидни финансови активи, набрани чрез публично предлагане парични средства, на принципа на разпределение на риска.
Национален договорен фонд „Актива“ не е предприятие по смисъла на Директива 2009/ 65/ЕО, съответно не е колективна инвестициона схема.
Основната цел на Националния договорен фонд е осигуряването на дългосрочен ръст на стойността на неговите инвестиции, както и нарастване на стойността на инвестициите на притежателите на дялове чрез реализиране на максималния възможен доход при поемане на умерен до висок риск и осигуряване на ликвидност на инвестициите на притежателите на дялове.

Структура на инвестициите
Фондът инвестира преимуществено в ценни книжа, допуснати до или търгувани на регулиран пазар в България, в т.ч. акции, дългови ценни книжа и инструменти с фиксирана доходност. Инвестиционната стратегия на Фонда предвижда реализирането на капиталови печалби от ценни книжа, приходи от дивиденти/доходи от дялови ценни книжа, както и текущи доходи от дългови ценни книжа и други финансови инструменти. За постигане на инвестиционните цели ще се прилага стратегия за активно управление на портфейла от ценни книжа, финансови активи и парични средства. За постигане на основните си инвестиционни цели Фондът може да прилага подходящи стратегии за предпазване от пазарен, валутен и други рискове (“хеджиране”): сделки с опции, фючърси, суапове и други деривати.

Доходност и управление на риска
Основната цел на Националния договорен фонд е осигуряването на дългосрочен ръст на стойността на неговите инвестиции, както и нарастване на стойността на инвестициите на притежателите на дялове чрез реализиране на максималния възможен доход при поемане на умерен до висок риск и осигуряване на ликвидност на инвестициите на притежателите на дялове.
Ръстът се осигурява чрез инвестиране във високодоходни активи, а управлението на риска – посредством техники за диверсифициране и взаимно съчетаване на активите. Сред основните цели на Фонда е и осигуряване на ликвидност - както на неговите собствени инвестиции, така и на инвестициите в дялове на Фонда. Няма сигурност, че Фондът ще постигне инвестиционните си цели.

Какви са потенциалните инвеститори във фонда?
Основната група инвеститори, към които е насочена дейността на Фонда са инвеститори с над средните за страната доходи, с добра инвестиционна култура и със средна и висока рискова поносимост. Това са инвеститори, които биха искали да участват на пазара на рискови активи, но не биха приели риска да правят самостоятелен подбор в кои активи да инвестират. Чрез Фонда им се предлага възможност за управление на инвестиционния им риск, при запазване на възможността за реализиране на по-високи доходи.
Инвестиционният продукт на Фонда е предназначен за лица (граждани, фирми, институции), които:
·     са готови да поемат умерен до висок инвестиционен риск, с цел реализиране на по-висок доход;
·     желаят да имат сигурна и бърза ликвидност, без това да нарушава постигнатия доход от инвестицията;
·     са готови да инвестират парични средства в дългосрочен план;
·     искат да диверсифицират риска на собствения си портфейл;
·     искат парите им да се управляват от професионалисти на финансовите пазари.
Дяловете на Националния договорен фонд “Актива“ са подходящи за български и чуждестранни физически лица, фирми и институции, които желаят да инвестират част от средствата си на финансовите пазари, в диверсифициран продукт, структуриран предимно от акции и облигации, при средно до високо ниво на риск и възможност за постигане на по-висока доходност.

Внимание!
Предупреждаваме, че предишните резултати от дейността на фонда нямат по необходимост връзка с бъдещите резултати и стойността на инвестицията и доходът от нея може да се понижат. Съществува риск за инвеститорите да не си възобновят пълния размер на вложените средства. Инвестициите във фонда не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция.
Системна грешка